ความก้าวหน้างานก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area)

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๕๗ ดำเนินการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก(Truck Rest Area) บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า) จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานก่อสร้างฯ เพื่อให้ประชาชนทราบ
ชมแบบจำลองโครงการ
ความคืบหน้างานก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) ล่าสุด เดือนเมษายน 2558