• บริการทางหลวง
  • โครงการ สคน.
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • สถานีตรวจสอบน้ำหนัก
  • ร้องเรียน / ร้องทุกข์


  • การแถลงข่าวโครงการ “คมนาคมอาสาช่วยกาชาด”

    นายธานินทร์  สมบูรณ์  รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวโครงการ “คมนาคมอาสาช่วยกาชาด” โดยมี พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว พร้อมด้วยแพทย์หญิง สร้อยสอางค์  พิกุลสด  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558  ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม