ป้ายหยุด ป้ายให้ทาง ป้ายให้รถสวน ทางมาก่อน ป้ายห้ามแซง ป้ายห้ามเข้า ป้ายห้ามกลับรถ 
ไปทางขวา
ป้ายห้ามกลับรถ ไปทางซ้าย ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย ป้ายห้ามเลี้ยวขวา ป้ายห้ามเปลี่ยน ช่องทางเดินรถ
ไปทางซ้าย
ป้ายห้ามเปลี่ยน 
ช่องทางเดินรถ 
ไปทางขวา
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา หรือกลับรถ
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย 
หรือกลับรถ
ป้ายห้ามรถยนต์ผ่าน ป้ายห้ามรถบรรทุกผ่าน ป้ายห้าม 
รถจักรยานยนต์ 
ผ่าน
ป้ายห้าม 
รถพ่วงผ่าน
ป้ายห้าม 
รถยนต์สามล้อ 
ผ่าน
ป้ายห้าม 
รถสามล้อผ่าน
ป้ายห้าม 
รถจักรยานผ่าน
ป้ายห้ามล้อเลื่อน 
ลากเข็นผ่าน
ป้ายห้ามรถยนต์ 
ที่ใช้ในการเกษตร
ผ่าน
ป้ายห้ามเกวียน 
ผ่าน
ป้ายห้าม 
รถจักรยานยนต์ 
และรถยนต์ผ่าน
ป้ายห้าม รถจักรยานยนต์ 
รถสามล้อ และ 
ล้อเลื่อนลากเข็นผ่าน
ป้ายห้าม รถจักรยานยนต์ 
และรถยนต์สามล้อ
ผ่าน
ป้ายห้ามใช้เสียง ป้ายห้ามคนผ่าน ป้ายห้ามจอดรถ ป้ายห้ามหยุดรถ
ป้ายหยุดตรวจ ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายห้ามรถหนักเกินกำหนด 
ผ่าน
ป้ายห้ามรถกว้างเกินกำหนด 
ผ่าน
ป้ายห้ามรถ 
สูงเกินกำหนด 
ผ่าน
ป้ายห้ามรถ ยาวเกินกำหนด 
ผ่าน
ป้ายให้รถเดินทางเดียว ป้ายทางเดินรถทางเดียว 
ไปทางซ้าย
ป้ายทางเดินรถทางเดียว
ไปทางขวา
ป้ายให้ชิดซ้าย ป้ายให้ชิดขวา ป้ายให้ไปทางซ้าย หรือทางขวา
ป้ายให้เลี้ยวซ้าย ป้ายให้เลี้ยวขวา ป้ายให้เลี้ยวซ้าย 
หรือเลี้ยวขวา
ป้ายให้ไปตรง 
หรือเลี้ยวซ้าย
ป้ายให้ไปตรง 
หรือเลี้ยวขวา
ป้ายวงเวียน
ป้ายช่องเดินรถประจำทาง ป้ายช่องเดินรถมวลชน ป้ายช่องเดินรถจักรยานยนต์ ป้ายช่องเดินรถจักรยาน ป้ายเฉพาะคนเดิน ป้ายความเร็ว ขั้นต่ำ
   
   
   

ป้ายสุดเขตบังคับ