ADB เยี่ยมชมสถานีตรวจสอบน้ำหนัก แก่งคอย (ขาเข้า) จังหวัดสระบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนทางด้านการขนส่ง และการสือสารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจสอบน้ำหนักแก่งคอย (ขาเข้า) จังหวัดสระบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมด้านคมนาคมขนส่งในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 20 ในวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2559 ที่เมื่องหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน