กรมทางหลวงร่วมประชุมคณะทำงานด้านคมนาคมขนส่งในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 20
กรมทางหลวง โดย นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อมด้วยนายสราวุธ เทศศิริ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ในนามผู้แทนกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคมนาคมขนส่งในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ 20 (Greater Mekong Subregion (GMS) : Twentieth Meeting of the Subregional Transport Forum (STF-20)) พร้อมบรรยายเรื่อง Stock-Taking of Practices on Axle Load Control in the Region and Proposed Improvement ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน