สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเข้าพบ และหารือร่วมกับอธิบดีกรมทางหลวง
สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเข้าพบและหารือร่วมกับอธิบดีกรมทางหลวง

วันนี้ (9 สิงหาคม 2559) นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ให้สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และทุกสมาคมฯ เข้าพบและร่วมหารือ รับทราบนโยบายจากท่านอธิบดีกรมทางหลวง ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบด้านมาตรฐานความปลอดภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่อง การบรรทุกสินค้าน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่เป็นไปตามนโยบายและการทำงานร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี กรมทางหลวง