โครงการสัมมนา ถ่ายทอดความรู้งานธุรการสถานีตรวจสอบน้ำหนัก และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
         สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จัดโครงการสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้งานธุรการสถานีตรวจสอบน้ำหนักและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการสถานีตรวจสอบน้ำหนัก และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนางานของสถานีควบคุมน้ำหนักยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการปฎิบัติหน้าที่ตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐยุคใหม่อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสำนักงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจัดดำเนินการระหว่าง วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ.ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษมานพ กรมทางหลวง และโรงแรมเทวัญดารา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์