การประชุมหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ทั่วประเทศเพื่อรับทราบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2560
         เพื่อให้การบริหารจัดการ และกำกับดูแลสถานีตรวจสอบน้ำหนักเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ได้จัดการประชุม โดยเชิญหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักทุกสถานีทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย ในการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลสถานีตรวจสอบน้ำหนัก เมือวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ โดยมี นายปราบพล โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เป็นประธานในที่ประชุม