กรมทางหลวงประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดพิกัดน้ำหนักบรรทุก
ของกรมทางหลวง

เมือวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด่านวิจัยและพัฒนา ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ และคณะกรรมการพิจารณากำหนดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก เปิดประชุมเพื่อพิจารณาการต่ออายุหนังสือขออนุญาติเดินรถบนทางหลวงของ บริษัท อิตาเลียน ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ณ.ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง