กรมทางหลวงประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดพิกัดน้ำหนักบรรทุก
ของกรมทางหลวง

เมือวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด่านวิจัยและพัฒนา ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยนายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ และคณะกรรมการพิจารณากำหนดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกของกรมทางหลวง
ณ.ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง