โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสถานีตรวจสอบน้ำหนักโดยใช้ระบบ
อัจฉริยะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ สำนังานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมนาเผยแพร่การศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสถานีตรวจสอบน้ำหนักโดยใช้ ระบบอัจฉริยะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคคลทั่วไป ได้ทราบถึงข้อมูลทางวิชาการและประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีระบบจราจรอัจฉริยะมาใช้ในการตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก ซึ่งจะช้วยให้การตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกสามารถพัฒนาได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมสัมนาประกอบด้วยข้าราชการกรมทางหลวงจำนวน 40 คน บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 60 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

โดยมี รศ.ดร.วันชัย ยอดสุขใจ, ผศ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รศ.ดร.ปิยะ โชติกโกร, ผศ.ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, ผศ.ดร.ดุสิต ธนเพทาย เป็นที่ปรึกษาโครงการและวิทยากร

ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ นายโกสินทร์ เจติยานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการ และ นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด่านวิจัยและพัฒนา ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา เป็นประธานในงาน