วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

         นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อม นายพิทยา แก้วโพนยอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารดำเนินงาน ,นายอาทิตย์ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 22 กม.41+250 พร้อมดูความเหมาะสมในการปรับปรุงสถานี ฯ ในปีงบประมาณ 2566 และรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน