• บริการทางหลวง
 • โครงการ สคน.
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • สถานีตรวจสอบน้ำหนัก
 • ร้องเรียน / ร้องทุกข์


 • ความก้าวหน้างานก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area)

  สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๕๗ ดำเนินการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก(Truck Rest Area) บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า) จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานก่อสร้างฯ เพื่อให้ประชาชนทราบ
  ชมแบบจำลองโครงการ
  ความคืบหน้างานก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) ล่าสุด เดือนเมษายน 2558