สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ดอยหล่อ (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
               วันที่ 04 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. สถานีตรวจสอบน้ำหนัก คอยหล่อ (ขาเข้า) ประชุมประจำเดือนและทำกิจกรรม 5 ส.