สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ลานกระบือ (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
               วันที่ 26 ก.ค. 59 เวลา 14.00 น. สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ลานกระบือ (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.