สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สกลนคร (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 น. สตน. สกลนคร (ขาเข้า) ประชุมประจำเดือนและทำกิจกรรม 5 ส