สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สมุทรสาคร (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
สถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร (ขาเข้า) ประชุมประจำเดือนและทำกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน สิงหาคม 2559