สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เซกา (ขาเข้า) ประชุมและทำกิจกรรม 5 ส.
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. สตน. เซกา (ขาเข้า) ประชุมประจำเดือนและทำกิจกรรม 5 ส