Posted on Oct 24,2023   |   
วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เป็นประธาน การประชุมแนวทางการเวนคืนที่ดิน เพื่อก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักและจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) ปัจจุบันจุดจอดพักรถบรรทุกของกรมทางหลวงได้ก่อสร้างในพื้นที่ดินสงวน ซึ่งในหลายพื้นที่เป็นพื้นที่ขนาดเล็ก ไม่สามารถขยายและก่อสร้างจุดพักรถบรรทุกได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ เพื่อให้โครงข่ายสถานีตรวจสอบน้ำหนักและจุดจอดพักรถบรรทุกของกรมทางหลวงมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงประชุมหาแนวทางในการเวนคืนที่ดิน โดยมี ผู้แทน ผสบ. ,ผสด. ,ผสม. ,นายสราวุธ เทศศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง