สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ระยอง (ขาเข้า)

กม.21+592 (ต่อเขต สน.บท.ชลบุรีที่ 2 ควบคุม) - บรรจบทางเลี่ยงเมืองระยอง 32+000-32+370 (ขวาทาง) ระยอง