สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ร้องกวาง (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 101 ที่ ก.ม. 155+267 สายทาง/ตอน ต่อเขตเทศบาลแพร่ - ต.ร้องกวาง ต.แม่ยางกาด อ.ร้องกวาง จ.แพร่