สถานีตรวจสอบน้ำหนัก สันทราย (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 1001 ที่ ก.ม. 11+225 สายทาง/ตอน ต.หนองหาญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม