สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ศรีสะเกษ (ขาออก)

ถนนหมายเลข 24 แยกโคกตาล - หัวช้าง กม.290 ตำบล สำโรงพลัน อำเภอ ไพรบึง จังหวัด ศรีสะเกษ 33180