สถานีตรวจสอบน้ำหนัก อยุธยา (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 347 ที่ ก.ม.34+550 สายทาง/ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี) - กม.50+000 ต.ปากกราน
อ.พระนครศีรอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา