สถานีตรวจสอบน้ำหนัก หนองเรือ (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 12 ที่ ก.ม. 50+376 สายทาง/ตอนต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น