จุดจอดพักรถบรรทุก อุบลราชธานี (ขาออก)

ถนน เดชอุดม - อุบลราชธานี กม.398+758 ตำบล สระสมิง อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190