สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ลานกระบือ (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 115 ที่ ก.ม. 51+175 สายทาง/ตอน ต่อเขตกำแพงเพชรควบคุม-กม.56+215 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ 055-749120