สถานีตรวจสอบน้ำหนัก อุบลราชธานี 217 พิบูลมังสาหา

ถนนหมายเลข 217 พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก กม. 51+000 - 51+ 960  ตำบล กุดชมภู อำเภอ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110