ประวัติสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำสังกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/6/2547
เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

 


 
เพื่อให้การบริการและควบคุมน้ำหนักยานพาหนะมีความคล่องตัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สามารถสนองความต้องการของสังคมและประชาชน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมื่องที่ดี ดังนั้น อาศัยอำนาจและความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ให้ยกฐานะสำนักควบคุมน้ำหนักพาหนะ สำนักบริหารบำรุงทาง เป็นสำนักงานควบคุมย้ำหนักยานพาหนะ
 


 

 

วิสัยทัศน์

 

“  เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับ  ดูแลและพัฒนาระบบการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เพื่อให้ผู้ใช้ทางมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย ”


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

๑.ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการบริหารงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะอย่างเป็นระบบและพิจารณาเสนอการจัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎหมาย  ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๓.วางแผนการซ่อมแซมปรับปรุงและบำรุงด่านชั่งน้ำหนักถาวรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๔.ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณงานด่านชั่งน้ำหนักให้เป็นไปตามเป้าหมายและหลักวิชาการ

๕. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะของสำนักทางหลวง กองตำรวจทางหลวง แขวงการทาง สำนักงานบำรุงทาง หมวดการทางและด่านชั่งน้ำหนักให้เป็นไปตามเป้าหมายและหลักวิชาการด้วยความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๖. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายเชื่อมโยงในการบริหารกำกับและตรวจสอบการดำเนินงานด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะทั่วประเทศของกรมทางหลวง
และกำหนดนโยบายเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกในการบรรทุกน้ำหนักให้ถูกต้องตามกฎหมาย

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย