สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เลย (ขาเข้า)

ทางหลวงหมายเลข 201 ถนนผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ กม. 297+285 - 297+485 ตำบล ศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง เลย 42130