สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ชัยบาดาล (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 205 ที่ ก.ม. 255+033 สายทาง/ตอน สี่แยกลำนารายณ์--สามแยกลำสนธิ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 036-456719