ขั้นตอน ระยะเวลาการขออนุญาต

ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีขออนุญาตทำทางเชื่อมตามแบบมาตราฐานเข้าอาคารพาณิชย์ 
สถานีบริการน้ำมัน โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ (มาตรา 37,55) 
(ผู้อำนวยการสำนักทางหลวง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 43 วัน 

หมายเหตุ    ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมวันหยุดราชการ และไม่รวมเวลาที่ใช้ในการส่งหนังสือ