สถานีตรวจสอบน้ำหนักหาดใหญ่ (ขาออก)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ ก.ม.49+000 สายทาง/ตอนอ.หาดใหญ่ จ. สงขลา