สถานีตรวจสอบน้ำหนัก วิเชียรบุรี (ขาเข้า)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 21 ที่ ก.ม. 124+432สายทาง/ตอน ต่อเขต จ.ลพบุรี/เพชรบุรี - แยกเข้าวิเชียรบุรี ต.สามแยก  อ.วิเชียรบุรี   จ.เพชรบูรณ์