สถานีตรวจสอบน้ำหนัก น่าน (ขาออก)

ถนนหมายเลข 101 สวนป่า - สะพานพญาวัด กม. 356+500  ตำบล กองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000