สถานีตรวจสอบน้ำหนัก พล (ขาออก)

ที่ตั้ง บนทางหลวงหมายเลข 2 ที่ ก.ม. 374+540  สายทาง/ตอน ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น