ทางเชื่อมตามมาตรฐานอาคารพาณิชย์

กระบวนงานที่ใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 1 วัน 

              การขออนุญาตทำทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานเข้าออกบ้านพักอาศัยที่ดินว่างเปล่า (มาตรา 37, 35) 

(นายช่างแขวงการทางได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ 
(ช่วงยื่นคำขอ)
(ระยะเวลาการรอคอย)


 


สรุป    1. ช่วงยื่นคำขอ 
- 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 นาที 

 2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลายื่นคำขอด้วย) 
- 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 12 วัน 15 นาที 

การขออนุญาตทำทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานเข้าอาคารพาณิชย์สถานีบริการน้ำมัน โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ (มาตรา 37,55) 

(ผู้อำนวยการสำนักทางหลวง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ 
(ช่วงยื่นคำขอ)
(ระยะเวลาการรอคอย)
สรุป    1. ช่วงยื่นคำขอ 
- 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 นาที 

2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ    (รวมระยะเวลายื่นคำขอด้วย) 
- 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 12 วัน 15 นาที 

การขออนุญาตทำทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานเข้าอาคารพาณิชย์สถานีบริการน้ำมัน โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ (มาตรา 37,55) 

(ผู้อำนวยการสำนักทางหลวง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ 
(ช่วงยื่นคำขอ)
(ระยะเวลาการรอคอย)
สรุป    1. ช่วงยื่นคำขอ 
- 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 นาที 

2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ    (รวมระยะเวลายื่นคำขอด้วย) 
- 7 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 27 วัน 15 นาที 

การขออนุญาตทำทางเชื่อมที่ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน (มาตรา 37, 35) 

[ รองอธิบดี (รทว.) รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต]

ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีการขออนุญาต 
ติดตังป้ายแนะนำบนทางหลวง (มาตรา 47 ) 

(รองอธิบดี (รทว.) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

(ช่วงยื่นคำขอ)
(ระยะเวลาการรอคอย)


ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 60 วัน 

หมายเหตุ ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมวันหยุดราชการ และไม่รวมเวลาที่ใช้ในการส่งหนังสือ


ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีการขออนุญาตสร้างหรือดัดแปลง ต่อเติมอาคารต่าง ๆ ในที่ดินริมเขตทางหลวงในระยะไม่เกิน 15 เมตร หรือ 50 เมตร 
เฉพาะทางหลวงบางสายที่ได้มี พรบ. ออกมากำหนดไว้ (มาตรา 49 ) 
(รองอธิบดี (รทว.) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาติ) 


ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 56 วัน หมายเหตุ ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมวันหยุดราชการ และไม่รวมเวลาที่ใช้ในการส่งหนังสือ