สถานีตรวจสอบน้ำหนัก บางบ่อ (ขาเข้า) M 7

ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี สายใหม่  39+500  - 39+500  ตำบล บางวัว อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180