Posted on Nov 15,2023   |   
วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เป็นประธาน การประชุมติดตามการดำเนินงานของสถานีตรวจสอบน้ำหนักในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบเนื่องจากการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีฯ พร้อมประชุมเพื่อติดตามการทำงานและสถิติการจับกุมของสถานีตรวจสอบน้ำหนักในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มมาตรการตรวจสอบ รถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสราวุธ เทศศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้อย (ขาออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา