Posted on Dec 31,2024   |   
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เป็นประธาน การประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง งบดำเนินงานงบประมาณปี ๒๔๖๗ และ มาตรการประหยัดไฟฟ้า ติดตามงบเงินกันเหลื่อมปี ๒๔๖๗ การประกวดราคาโครงการอุดรธานี ติดตามเรียงรายละเอียดเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๘ และเตรียมความพร้อมการขอเสนองบประมาณ ๒๕๖๙ การเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างสถานีฯ และจุดจอดพักรถ การแก้ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน ระดับโครงข่ายทางหลวงระดับจังหวัดอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานีและกรุงเทพมหานครรายงานสรุปสถิติการจับกุมของสำนักงานฯติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและปัญหาการทุจริต โดยมี นายสราวุธ เทศศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ และระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meeting