Posted on Dec 31,2024   |   
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เป็นประธาน การประชุมติดตามการดำเนินงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ครั้งที่ 12/2566 เรื่องรายงานผลภาพรวมการดำเนินงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ประจำเดือนเดือนธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567 เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย บริการ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ให้กับประชาชน เข้มงวดในการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน เน้นย้ำมาตรการในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีให้ถูกต้อง พร้อมกล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และรับฟังปัญหาอุปสรรค เสนอแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีนาย สราวุธ เทศศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ , หัวหน้างานในสังกัด , หัวหน้าสถานีฯ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ และระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meeting