Posted on Apr 17,2024   |   
วันที่ 16 เมษายน 2567 เมื่อเวลาประมาณ 08.40 น.

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง สตน.บรรพตพิสัย ขอรายงานการช่วยเหลือผู้ใช้ทาง บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม. 378+650 เมื่อเวลาประมาณ 08.40 น.