Posted on Aug 17,2023   |   
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.

นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อม นายพิทยา แก้วโพนยอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารดำเนินงาน ,นายอาทิตย์ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีตรวจสอบน้ำหนักอุดรธานี (ขาเข้า) ทางหลวงหมายเลข 2 กม.433+943 และรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน