Posted on Aug 17,2023   |   
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อม นายพิทยา แก้วโพนยอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารดำเนินงาน ,นายอาทิตย์ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อมคณะ เดินทางดูความเหมาะสมและสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก จังหวัดอุดรธานี (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนโนนสะอาด-อุดรธานี ในปีงบประมาณ 2566