Posted on Aug 17,2023   |   
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.

  นายโกสินทร์ เจติยานนท์(ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ) นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ พร้อม นายสราวุธ เทศศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ นายพิทยา แก้วโพนยอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารดำเนินงาน ,นายอาทิตย์ พุทธสิมมา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะพร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีตรวจสอบน้ำหนักยางตลาด (ขาออก) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยสีดา-ลำน้ำพาน กม.611+654 พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสถานี