Posted on Aug 17,2023   |   
การตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2558

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ มาตรวจเยี่ยม มอบกระเช้าของขวัญและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติหน้าที่ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2558 โดยมี นายชวลิตร คำภู และเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมส่วนกลางเป็นตัวแทนรับมอบ