Posted on Aug 17,2023   |   
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมน้ำหนักพาหนะ"

นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา รักษาการในตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมน้ำหนักพาหนะ" เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ โดยมีนายโกสินทร์ เจติยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ได้กล่าวรายงาน ความเป็นมา ของการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนัก จำนวนทั้งสิ้น 70 คน มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี