Posted on Aug 17,2023   |   
พิธีเปิดจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area)

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 นายอาคม เติมพิทยาไฟสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) ณ บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า) จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบายลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทาง และการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย พัฒนาโครงสร้างและพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในอนาคต โดยมีนายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมทางหลวง หน่วยงานรัฐ เอกชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการรถบรรทุกเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว Clip Vdo พิธีเปิดจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area)