Posted on Aug 17,2023   |   
ความก้าวหน้างานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า) ระยะที่ 2

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๕๗ ดำเนินการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก(Truck Rest Area) บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า) จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานก่อสร้างฯ เพื่อให้ประชาชนทราบ


ชมแบบจำลองโครงการ 
ความคืบหน้างานก่อสร้างจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) ล่าสุด เดือนเมษายน 2558