• วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น.

    วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เป็นประธาน การประชุมติดตามการดำเนินงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ครั้งที่ 12/2566 เรื่องรายงานผลภาพรวมการดำเนินงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ประจำเดือนเดือนธันวา

  • วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.

    วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เป็นประธาน การประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง งบดำเนินงานงบประมาณปี ๒๔๖๗ และ มาตรการประหยัดไฟฟ้า ติดตามงบเงินกันเหลื่อมปี ๒๔๖๗ การประกว

  • วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566

    วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เป็นประธาน การประชุมติดตามการดำเนินงานของสถานีตรวจสอบน้ำหนักในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบเนื่องจากการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาค